Publicerat 2014-11-18 13:18.

Fram till 2030 kommer energianvändningen att minska. Samtidigt förblir efterfrågan på el oförändrad och produktionen av vindkraft och biobränsle växer. Det visar den senaste långsiktiga scenariorapporten från Energimyndigheten.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Robert Bergqvist (CC BY-SA 3.0)

Vartannat år genomför Energimyndigheten långsiktiga energiscenarier som därefter används som material till Sveriges klimatrapportering. I år har rapporten ett helt nytt namn, då de scenarier som tas fram inte är formella prognoser utan enbart konsekvensanalyser.

Det har framkommit av rapporten att fram till år 2030 kommer energianvändningen att minska. Det på grund av att byggnader blir allt mer effektiva och allt fler väljer värmepumpar. Dock är det främst transportsektorn som bidrar med en störst minskning, samtidigt som industrins användning förbli oförändrad. Dessutom kommer tillförseln av energi att minska, vilket är ett resultat av att tre kärnkraftreaktorer då når en livslängd om minst 50 år samt som följd av att användningen av fossila bränslen minskar. Totalt ses en minskning av energitillförseln, men dock kommer energi från vindkraft och biobränslen att öka.

År 2030 kommer nettoproduktionen av el att öka med elva procent i jämförelse med år 2011. Det beror på en ökad produktion av el från vindkraftverk, kraftvärmeverk och effekthöjningar inom kärnkraften. Dock förväntas efterfrågan av el förbli inprincip oförändrad till 2030. Det betyder att ett överskott på el kommer att finnas.