Publicerat 2014-07-23 12:23.

Den 1 juli ändrades reglerna kring kreditgaranti. Nu kan Boverket lämna kreditgaranti för lån till ombyggnad av egnahem och ägarlägenheter.

I och med förändringen ges privatpersoner som bygger om sitt egnahem eller ägarlägenhet chans att finansiera ombyggnationen. Vanligtvis lämnas en kreditgaranti inom 90 procent av fastighetens värde efter ombyggnaden, som endast kan lämnas till långivare med ramavtal hos Boverket.

Samtidigt är det av vikt att ombyggnationen följer plan- och bygglagens krav på vad som menas med ombyggnad - "ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsar del av byggnaden påtagligt förnyas".'

En kreditgaranti inträder om fastigheten måste ut på marknaden på grund av att låntagaren ej fullföljer de uppsatta åtaganden mot långivaren. Det är i vissa fall möjligt att ersättning delas ut trots att fastigheten inte säljs. Infrias garantin tar Boverket över långivarens fordran på låntagaren.

Garantin kommer i två former: basgaranti och tidsbestämd garanti. Basgarantin gäller ?tillsvidare?, dock är maxtid lånets löptid. Långivaren kan när som välja att säga upp eller minska en basgaranti. Den tidsbestämda garantin är möjlig att förlänga efter prövning.

Det är möjligt att redan innan projektet har dragit igång be Boverket om en preliminär bedömning angående garantiteckning. Den preliminära bedömningen kan i sin tur vara av betydelse för lån under byggandets gång.